Regulamin

Regulamin Klubu Fitness World

1. Prowadzącym Klub Fitness World [„Klub”] jest Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy pl. Rodła 8 [„Pazim”].
2. Do korzystania z Klubu uprawnieni są wyłącznie:
• goście Radisson Blu Hotel [„Hotel”], w ramach usługi hotelowej,
• członkowie Klubu,
• osoby, które nabyły prawo do korzystania z usług Klubu od zewnętrznych podmiotów, z którymi Pazim ma zawartą umowę w zakresie pośrednictwa
w sprzedaży tych usług,
• osoby, które nabyły jednorazowy dostęp do usług Klubu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Klubu. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są nadto do przestrzegania
regulaminu basenu umieszczonego na tablicy przy basenie.
4. Goście Hotelu, w celu skorzystania z usług Klubu, zobowiązani są do wpisania się na listę gości znajdującą się w recepcji Klubu.
5. Dokumentem stwierdzającym członkostwo Klubu jest wyłącznie ważna, opłacona karta członkowska Klubu [„Karta”]. Karta uprawnia osobę na niej ujawnioną [„Członek”] do skorzystania z usług Klubu, na jakie została wydana.
6. Karta jest imienna, nie może być przenoszona na osoby trzecie. Karta wykupiona przez firmę dla personelu, w uzasadnionych sytuacjach może być,
za zgodą Kierownika Klubu, przeniesiona na inne osoby niż wskazane na Karcie. Jeżeli Karta jest wykupiona przez osobę trzecią dla Członka, indywidualizacja
Klienta następuje najpóźniej przy pierwszym wejściu do Klubu.
7. Członkowie Klubu zobowiązani są okazywać pracownikom Klubu Kartę przy każdym wejściu do Klubu. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby
legitymującej się Kartą lub w innych uzasadnionych przypadkach, pracownicy Klubu mają prawo poprosić o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
8. Karta uprawnia Członka do korzystania z usług zapisanych na Karcie i jedynie przez okres, na jaki została wydana.
9. Opłata członkowska za Kartę nie podlega zwrotowi, w szczególności Członek nie ma żadnych roszczeń względem Klubu z tego tytułu, że nie korzystał
w terminie ważności Karty z usług na niej zapisanych.
10. Karta roczna może zostać zawieszona jednorazowo, maksymalnie na dwa miesiące. Karta 3-miesięczna może zostać zawieszona jednorazowo, na dwa
tygodnie. Zawieszenie Karty polega na wydłużeniu okresu jej ważności o czas, na jaki Karta została zawieszona. Członek nie może korzystać z usług Klubu
na podstawie zawieszonej Karty. Zawieszenie Karty następuje tylko na wniosek Członka, złożony na formularzu dostępnym w recepcji Klubu.
11. Postanowienia ust. 5 – 10 powyżej stosuje się odpowiednio do kart lub innych dokumentów upoważniających osoby, o których mowa w ust. 2
pkt. 3 powyżej do korzystania z usług Klubu.
12. Kierownik Klubu upoważniony jest do nakazania opuszczenia Klubu lub jednostronnego wypowiedzenia członkostwa w trybie natychmiastowym, bez
zwrotu uiszczonych opłat oraz do odmowy sprzedaży Karty w przypadku stwierdzenia:
• naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
• umyślnego naruszenia zasad postępowania z przyrządami i urządzeniami w Klubie lub naruszenia zasad bezpieczeństwa,
• naruszenia swoim zachowaniem zasad współżycia społecznego lub obowiązujących w Klubie norm zachowania,
• prowadzenia działalności konkurencyjnej lub reklamy działalności konkurencyjnej zabronionych w niniejszym Regulaminie.
13. Każdy, kto zamierza korzystać z usług Klubu, zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania z Klubu wynikających z rodzaju lub zakresu wykupionych usług oraz z ustalonych zgodnie z pkt. 34 poniżej godzin funkcjonowania Klubu. Pracownik Klubu może odmówić wstępu do Klubu, jeżeli do końca wyznaczonego czasu, pozostało mniej niż 30 min.
14. Osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z usług Klubu za zgodą prawnego opiekuna wyrażoną na piśmie. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie pod nadzorem ich prawnego opiekuna – za wszelkie szkody powstałe w związku z brakiem nadzoru odpowiada wyłącznie opiekun takich osób. Na basenie, pod nadzorem jednego opiekuna może przebywać nie więcej niż 5 osób.
15. Można odwołać swój udział w zajęciach zorganizowanych (np.: Aerobik, Aqua) najpóźniej 2 godziny przed terminem tych zajęć. W przypadku braku
odwołania w wyżej zakreślonym terminie, uznaje się, że osoba zapisana na te zajęcia skorzystała z tych zajęć w danym dniu.
16. W przypadku uprawnienia do nielimitowanego korzystania z zajęć zorganizowanych osoba, która dwukrotnie nie odwołała swojego udziału w zajęciach zgodnie z ust. 15 powyżej, zobowiązana jest wpłacić do Klubu kaucję w wysokości 20 zł. Wpłata kaucji stanowi warunek wpisania takiej osoby na kolejne zajęcia. W przypadku ponownego zaniechania odwołania udziału w zajęciach zorganizowanych kaucja przepada, a udział w kolejnych zajęciach wymaga ponownej wpłaty kaucji.
17. W przypadku Karnetów: Aqua 10, Aerobik 10, VIP 10, jedno wejście oznacza udział w jednych zajęciach. Skorzystania z dwóch zajęć pod rząd skutkuje wykorzystaniem dwóch wejść.
18. Wszystkie osoby korzystające z zorganizowanych zajęć w Klubie, zobowiązane są przed przystąpieniem do ćwiczeń poinformować instruktora o wszelkich chorobach lub dolegliwościach.
19. W czasie trwania zajęć Aqua w basenie mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do udziału w zajęciach.
20. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących ilości i rodzaju prowadzonych zajęć Aerobiku i Aqua, a także do zmiany prowadzących zajęcia instruktorów oraz zmian w grafiku dyżurów trenerskich.
21. Miejscem wyznaczonym do przechowywania rzeczy należących do osób korzystających z usług Klubu są szafki znajdujące się w szatniach, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej. Szafki udostępniane są bezpłatnie na czas pobytu w Klubie.
22. Miejscem wyznaczonym do przechowywania rzeczy wartościowych (w szczególności rzeczy o wartości min. 500 zł, w tym środki pieniężne) należących do osób korzystających z usług Klubu są skrytki depozytowe znajdujące się w Klubie. Skrytki udostępniane są bezpłatnie na czas pobytu w Klubie.
23. W czasie ćwiczeń na sali do aerobiku i siłowni wszystkie osoby korzystające z Klubu obowiązuje kompletny strój sportowy obejmujący: koszulkę, spodnie oraz czyste obuwie sportowe.
24. Na terenie siłowni, sali aerobiku oraz części rekreacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia toreb oraz reklamówek.
25. Na terenie Klubu zabronione jest wnoszenie, jak też spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających oraz palenie papierosów i elektronicznych papierosów. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie mogą korzystać z usług Klubu. Na żądanie pracownika Klubu osoba, która nie zastosuje się do powyższych zakazów obowiązana jest opuścić teren Klubu.
26. Instruktorzy prowadzący zajęcia Aerobiku i Aqua mają prawo nie wpuścić na zajęcia osoby, które nie brały udziału w rozgrzewce lub nie figurują na liście rezerwacji zajęć.
27. Sprzęt do prowadzenia zajęć Aerobiku, Aqua służy wyłącznie do tego celu i nie jest dostępny poza zajęciami.
28. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania Klubu z przyczyn leżących po stronie osób korzystających z usług Klubu, w szczególności wynikające z naruszenia Regulaminu Klubu, zasad bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwego wykonywania ćwiczeń.
29. Na terenie Klubu zabronione jest reklamowanie i prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Klubu i Pazim Sp. z o.o., a w szczególności:
• reklamowanie, polecanie i jakiekolwiek zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług innych osób, podmiotów gospodarczych lub
instytucji o zbliżonym profilu działalności, w szczególności usług polegających na prowadzeniu treningu fitness, prowadzeniu siłowni, świadczeniu
masażu, prowadzeniu basenu.
• prowadzenie i korzystanie z działalności polegającej na świadczeniu odpłatnych lub nieodpłatnych usług trenerskich (treningu personalnego) przez
osoby nie posiadające zgody kierownictwa Klubu.
30. Członkowie zobowiązani są uregulować wszystkie należności wynikające z usług dodatkowych najpóźniej przy opuszczeniu Klubu.
31. Nabycie Karty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Nabywca, który kupuje Kartę dla osoby trzeciej, jako Członka Klubu,
zobowiązany jest poinformować tę osobę o treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli nabywca Karty nie poinformował Członka Klubu, dla którego nabył
Kartę, o treści Regulaminu, wówczas odpowiada za wszelkie szkody, jakie Klub poniósł w związku z tym zaniechaniem. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku przeniesienia praw do członkostwa w Klubie na osobę trzecią.
32. Każdy, przed skorzystaniem z usług Klubu, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest akceptacja Regulaminu. Skorzystanie z usług Klubu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
33. Godziny otwarcia Klubu:
• siłownia: poniedziałek – piątek: 6.30-22.00, sobota: 8.00-22.00, niedziela: 9.00-22.00
• basen: poniedziałek – piątek: 6.30-21.30, sobota – niedziela: 9.00-21.30
• Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia.
34. W razie sytuacji spornych wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje Kierownik Klubu.
35. Jedynie wiążący dla stosowania niniejszego Regulaminu jest tekst polski.

1. Podczas zajęć, na sali mogą przebywać wyłącznie osoby biorące w nich udział.
2. Przebywanie na sali i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń jest dozwolone tylko w obecności instruktora/
trenera lub za zgodą pracownika Fitness World.
3. Uczestnicy zajęć grupowych są zobowiązani do bezwzględnego dostosowania się do poleceń Instruktora,
wynikających z toku zajęć a także do niezakłócania ich przebiegu.
4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do poinformowania instruktora o ewentualnych
chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych przed rozpoczęciem zajęć.
5. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się do jego
poleceń.
6. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Instruktor ma prawo nie zezwolić osobom spóźnionym na
dołączenie do ćwiczących po rozpoczęciu zajęć .
7. Wejście na salę fitness dozwolone jest tylko w czystym obuwiu sportowym odpowiednim do rodzaju
zajęć ( niedozwolone jest ćwiczenie w klapkach, sandałach itp.).
8. Zaleca się stosowanie ręczników treningowych podczas uczestnictwa w zajęciach.
9. Po zakończonych zajęciach należy zdezynfekować przedmioty (maty, bosu, piłki itd.) wykorzystywane
podczas ćwiczeń.
10. Zabronione jest samodzielne korzystanie z hamaków do Yogi.

Postanowienia ogólne

1. Ze słonecznej Łąki mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 18-tego roku życia.
2. Ze słonecznej Łąki nie mogą korzystać osoby:
– będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
– u których występują stany chorobowe, rany cięte, zagrożenia krwotokiem lub inne przyczyny
uniemożliwiające opalanie.
3. Osoba korzystająca ze Słonecznej Łąki powinna zmyć makijaż i usunąć biżuterię.
4. Nie wolno stosować środków chroniących przed słońcem.
5. W celu uzyskania optymalnego efektu opalenizny zaleca się korzystać ze Słonecznej Łąki nie krócej
niż 20 min. Jednorazowo, jednak nie należy opalać się dłużej niż 1 seans w ciągu 1 doby. Tego samego
dnia nie wolno opalać się dodatkowo na słońcu.
6. Osoba korzystająca ze Słonecznej łąki w przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itd.
zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracownika
obsługi Fitness World.
7. Osoby korzystające ze Słonecznej Łąki dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność,
a ponadto zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, przestrzegania
wymienionych w nim zasad oraz stosowania się do zaleceń pracowników Fitness World.

Instrukcja korzystania ze Słonecznej Łąki

1. Do opalania należy się rozebrać się do naga lub do stroju kąpielowego i położyć się na leżaku na
ręczniku pod lampami opalającymi.
2. W trakcie opalania nie należy patrzeć na światło lamp. Zalecane jest używanie specjalistycznych
okularów ochronnych.
3. Odstęp pomiędzy pierwszymi dwoma napromieniowaniami powinien wynosić
4. co najmniej 48 godzin.
5. Podczas opalania należy korzystać z urządzenia tylko w pozycji leżącej.

Przeciwwskazania do opalania się na Słonecznej Łące

1. Nie zaleca się korzystania ze Słonecznej Łąki osobom:
– cierpiącym na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia krążenia
itd.),
– które mają poparzenia słoneczne, bądź łatwo ulegają oparzeniom słonecznym,
– z chorobami skóry, posiadającym na skórze znamiona lub zmiany barwnikowej pigmentacyjne ze
skłonnością do przebarwień skóry,
– które mają raka skóry lub są do tego predysponowane
– po przebytych chorobach serca,
– chorym na epilepsję (padaczkę),
– chorym na cukrzycę,
– ze schorzeniami tarczycy,
– zażywającym antybiotyki, preparaty hormonalne, sulfonamidy, leki nasercowe, witaminy,
lekarstwa i kuracje ziołowe zawierające wyciąg z dziurawca, itd.,
– po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej,
– z pierwszym typem skóry (jasna karnacja, bardzo wrażliwa),
– z bielactwem skóry
– kobietom w ciąży, które uprzednio były naświetlane promieniami RTG,
– z alergią na promienie UV,
– z trądzikiem różowatym i skłonnością do pękania naczyń krwionośnych,
– w trakcie menstruacji,
– po przebytej niedawno operacji, w okresie rekonwalescencji.
2. Osoby w trakcie leczenia, zażywające leki każdorazowo winny uzyskać poradę lekarską, co do
dopuszczalności korzystania ze Słonecznej Łąki.
3. Nie należy też opalać się bezpośrednio po zabiegu oczyszczania skóry, elektrolizie lub zamykaniu
naczynek.

1. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z basenu zobowiązane są
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Klubu oraz ich bezwzględnego przestrzegania. Uznaje się, że każdy korzystający z basenu zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
2. Basen jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 21.30. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (nieobecność ratownika, awaria, zagrożenie, zmiana harmonogramu pracy). W czasie, gdy zgodnie
z powyższym basen jest wyłączony z użytku obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.
3. Basen jest dostępny dla osób powyżej 3-ciego roku życia.
4. Osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat mogą przebywać na terenie basenu jedynie za zgodą prawnego opiekuna wyrażoną na piśmie. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie basenu tylko pod nadzorem ich prawnego opiekuna. Pod nadzorem jednego opiekuna może przebywać nie więcej niż 5 osób. Za wszelkie szkody powstałe na osobie lub w mieniu
w związku z brakiem nadzoru nad małoletnimi, odpowiada ich prawny opiekun.
5. W czasie zajęć Aqua- aerobiku basen jest dostępny tylko dla uczestników tych zajęć.
6. Zakazuje się wstępu na basen osobom pod wpływem alkoholu lub po zażyciu środków odurzających.
7. Na teren basenu nie mają wstępu osoby z otwartymi ranami, chorobami skóry lub z oznakami innych chorób zakaźnych.
8. Obsługa może odmówić wstępu na basen osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie, o którym mowa w ust. 6
i ust. 7 powyżej.
9. Przed wejściem do basenu należy wziąć prysznic oraz zdjąć biżuterię, zegarki, bransoletki itp.
10. Na basenie obowiązuje nakaz noszenia strojów kąpielowych.
11. Wszystkie osoby przebywające na basenie zobowiązane są dbać o utrzymanie porządku i czystości.
12. Na terenie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz biegania, skakania
do wody, nurkowania, wpychania i zanurzania do wody innych użytkowników.
13. Na basenie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia szklanych, tłukących się lub ostrych przedmiotów jak też jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić chociażby potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników basenu.
14. Na basenie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz posiłków.
15. Na basenie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
16. Sprzęt ratowniczy powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt do zajęć Aqua – Aerobiku nie jest dostępny
do indywidualnego użytku. W przypadku uszkodzenia sprzętu w związku z jego nieuprawnionym lub nieprawidłowym używaniem, osoba odpowiedzialna
za takie uszkodzenie zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
17. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje ratownik pełniący dyżur na basenie. Polecenia porządkowe lub organizacyjne mogą wydawać również inne osoby z obsługi Klubu. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są bezwzględne podporządkować się poleceniom i instrukcjom obsługi (instruktora, ratownika, pracownika recepcji) z nakazem opuszczenia terenu basenu i Klubu włącznie.
18. O wszelkich zagrożeniach, naruszeniach Regulaminu, oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę Klubu.
19. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu uprawnia obsługę do nakazania opuszczenia terenu Klubu.
20. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku
z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.