Regulamin Funkcjonowania Klubu Fitness World w reżimie sanitarnym

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu Fitness World [dalej „Klub’] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 2. Obsługa Klubu zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Klubu niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klub z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Klientów o udostępnieniu lub wyłączeniu z użytku poszczególnych pomieszczeń, segmentów działalności (siłownia, sauny, basen, zajęcia zorganizowane).
 5. Godziny otwarcia Klubu:
  pon.- pt.: 6.30 – 22.00
  sob.: 8.00 – 21.00
  nd.: 9.00 – 21.00
  basen:
  pon.-pt.: 6.30 – 21:30
  sob.: 8.00 – 20.30
  nd.: 9.00 – 20.30
 6. Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w Klubie wynosi 60 (1 osoba na 15 m2 powierzchni całkowitej obiektu). Poszczególne pomieszczenia w Klubie posiadają wyznaczone odpowiednio mniejsze limity liczby osób, do limitów nie wliczają się osoby, które zostały zaszczepione i mogą okazać potwierdzenie szczepienia. W razie potrzeby, Klub wprowadzać będzie zapisy na dostęp do Klubu lub poszczególnych pomieszczeń – informacja o konieczności zapisów będzie podana Klientom do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. W Klubie mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa Klubu ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu/Hotelu.
 8. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 9. W Klubie nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące.
 10. Osoby z grup podwyższonego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z Klubu w danym czasie oraz wyboru najmniej obciążonych godzin.
 11. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami ćwiczącymi. Ponieważ nie możliwości ustawienia sprzętów na siłowni w bezpiecznej 1,5 m odległości, w związku tym nie należy korzystać w tym samym czasie z urządzeń pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie. Klub może wg własnego uznania czasowo wyłączyć z użytku poszczególne urządzenia.
 12. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności:
  • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i po wyjściu z toalety,
  • posiadania zmiennego obuwia oraz ręcznika do ćwiczeń,
  • dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
 1. Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą zostać wyproszone z Klubu.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin i jego zmiany udostępniane są Klientom na stronie [fitnessworld.pl] w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

Regulamin korzystania z zajęć zorganizowanych w Klubie Fitness World w reżimie sanitarnym

Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r.

 1. W fitness klubie obowiązują zasady związane z ilością osób określone poniżej:
  • Sala aerobiku- w tym samym czasie może przebywać 1 osoba na 15m2, do limitów nie wliczają się osoby, które zostały zaszczepione i mogą okazać potwierdzenie szczepienia, dlatego na zajęcia obowiązują zapisy.
 1. Zajęcia zorganizowane odbywają się od min. 4 osób
 2. Pracowników oraz Trenerów nie wlicza się do ogólnej liczby korzystających wskazanych
  w pkt. 1.
 3. Z usług fitness klubu nie mogą skorzystać osoby, które:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną
  lub chorą na COVID-19.
 1. Każdy Uczestnik, Trener i Pracownik przed wejściem do fitness klubu, sali jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego o ile taki posiada.
 2. Obowiązuje każdorazowa dezynfekcja szafek przed i po użytkowaniu przez klienta.
 3. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu klienta spędzanego w szatni.
 4. Czas trwania zajęć fitness ustala się na 45-55 min. w zależności od rodzaju zajęć. Po nim następuje przerwa przeznaczona na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu miedzy wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.
 5. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między Uczestnikami, Trenerami oraz Pracownikami. Rekomendowane są minimum 2 m.
 6. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.
 7. Podczas ćwiczeń należy używać ręczników.
 8. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować po sobie sprzęt lub urządzenie treningowe udostępnionym środkiem do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Uczestników z własnego sprzętu typu maty itp.
 9. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali fitness w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 10. Rekomendowany jest zakup karnetów z płatnością kartami płatniczymi w recepcji fitness klubu.
 11. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Trenera lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Wytyczne dla Strefy Basenu:

 1. Od 1 grudnia 2021 obowiązują nowe godziny otwarcia basenu:
  • pon.-pt. od 6:30 do 21:00
  • sb. od 8:00 do 20:30
  • nd. od 9:00 do 20:30
 1. W Strefie Basenu w jednym czasie może przebywać ograniczona liczba Klientów:
  12 osób.
 2. Na terenie Strefy personel nadzoruje przestrzegania wymaganego bezpiecznego dystansu.
 3. Woda w niecce basenu spełnia wszystkie wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r.
 4. Bieżąca i regularna dezynfekcja całej Strefy.
 5. Zapewnienie środków do dezynfekcji w szatniach (płyny do dezynfekcji i mydło).
 6. Wywieszenie instrukcji dot. mycia i dezynfekcji rąk.

Szczegółowe wytyczne dla Klientów korzystających ze Strefy Relaksu oraz basenu:

 1. Zakaz korzystania z basenu dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 2. Obowiązek zakrywania nosa i ust przez Klientów. Osłona powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i dopiero po oczyszczeniu ciała pod prysznicem przejść do Strefy. Ubierając się po korzystaniu ze Strefy należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w szatni.
 3. Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w całej Strefie oraz w szatniach.
 4. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu Klienta w szatni.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja stóp preparatem umieszczonym przed wejściem do Strefy Relaksu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny przez Klientów: obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do basenu.
 7. Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników na basenie:
  – maksymalna liczba osób korzystających z niecki basenu wynosi 10
  – maksymalna liczba osób korzystających z aqua – aerobiku wynosi 7
  Osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów, pod warunkiem, iż mogą okazać potwierdzenie/certyfikat szczepienia.
 8. Obowiązkowe korzystanie z sauny boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
 9. Z leżanek należy korzystać z ręcznikiem (jako podkładka).
 10. Naruszenie w sposób rażący zasad regulaminu podlega upomnieniu przez personel i w ostateczności nakazowi opuszczenia obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Powyższe  środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Klientom możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie Klubu Fitness World.