Aqua Aerobik w Szczecinie

Roczna ocena jakości wody

Szczecin, dnia 10 czerwca 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że jakość wody na pływali w Hotelu Radisson Blu spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne.