Godziny otwarcia Fitness

24 grudnia (sobota):
8.00 – 14.30
basen: 8.00 – 14.15

25 grudnia (niedziela):
10.00 – 18.00
basen: 10.00 – 17.45

26 grudnia (poniedziałek):
10.00 – 18.00
basen: 10.00 – 17.45

31 grudnia (sobota):
8.00 – 14.30
basen: 8.00 – 14.15

1 stycznia 2023 (niedziela):
12.00 – 20.00

basen: 12.00 – 19.45